Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Sunday, March 29, 2020

Tag: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สะท้อน ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2562 พบ ‘ความเป็นผู้นำ’ เพิ่ม แต่ ‘ทักษะด้านเทคโนโลยี & ภาษา’ ยังขาด พร้อมแนะแนวทางพัฒนาทักษะครูไทยแห่งศตวรรษที่ 21

เผยผลโพล “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2562 โดยประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุดจาก 10 อันดับดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย คือ 'การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ' พร้อมกันนี้ ในบทความยังแนะแนวทางพัฒนาทักษะครูแห่งศตวรรษที่ 21 เอาไว้ด้วย

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน : Skills Mismatch ทักษะงานไม่ใช่ แก้ได้ด้วยโมเดล ‘มหาวิทยาลัยบรรษัท’

บทความเชิงสรุปแบบ Key Takeaway จากการับฟังหัวข้อ "Education Intelligence Trends สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องก้าวให้ทัน" โดยวิทยากร ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน ในงาน CP All Education Forum 2020

Demand Driven หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงแรงงานยอมรับ ว่าปั้นคนได้ตรงกับงาน

ภารกิจสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กำลังเร่งดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือการร่วมขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนคุณภาพรองรับการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นแรงดึงดูดให้กับนักลงทุนทั้งไทยและทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : 5-6-7 เคล็ดวิชาสร้างคนและรักษาคนทำงานในยุคดิจิทัล

Key Takeaway : สรุปหลักคิด '5-6-7' ที่นำเสนอโดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากงาน CP All Education Forum 2020 หรือ ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563

‘Lifelong Learning’ ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีติดตัว เพื่อให้รอดจากวิกฤตเลิกจ้าง

เรียนรู้วิธีการปรับตัว เพื่อรอดพ้นจากการถูกดิสรัปต์และการเลิกจ้าง ด้วยทักษะช่วยชีวิต Lifelong Learning

Future Workforce & Reskilling 5 ขั้น ดันไทยสู่ Techland โดย ศุภชัย เจียรวนนท์

หนทางสร้างความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ พาไทยพ้นกับดักปานกลางให้สำเร็จ ต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์การสร้าง 'คน' ด้วยการเติม Future Workforce & Reskilling เพื่อก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงและสรุปประเด็นจากการไปร่วมงาน “OIIO” Thailand TECHLAND 2019

‘ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน’ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยเอกชน กับการสร้างบุคลากรตอบโจทย์ ‘อุตสาหกรรมดิจิทัล’

ความท้าทายในมุมมองของ ‘ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน’ กับภารกิจการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอีอีซี

‘ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ’ เครือข่ายสร้าง ‘การศึกษายุคใหม่’

ความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาแบบ EEC Model type A ในวันนี้ ไปไกลและเชื่อมโยงจนเกิด 'ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ' เพื่อร่วมผลักดันให้การศึกษาไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และก้าวทันโลกยุคใหม่

การศึกษายุคใหม่ อย่างน้อยต้องปรับสร้างการจัดการใหม่ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพ้นจากความล่มสลาย!

โลกวันนี้ ผู้เรียนต้องการ 'โค้ช - ผู้ชี้แนะ' มากกว่า 'ครู' การศึกษาแบบเดิมๆ จึงต้องปรับสู่ 'การศึกษายุคใหม่' โดยต้องมีการจัดการ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อพาประเทศพ้นจากความล่มสลายและก้าวทันโลก!

สร้าง ‘บุคลากรดิจิทัล’ พันธุ์ใหม่ ต้องแตกต่าง ด้วย ‘ทักษะ Visual Effect & Visualization’ ขั้นเทพ

ทักษะอะไร ที่คนดิจิทัลพันธุ์ใหม่ต้องมี เพื่อสร้างความแตกต่าง และติดสปีดให้พวกเขาก้าวไกลในหน้าที่การงานได้มากขึ้น

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES