Tuesday, July 23, 2019

Tag: ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Made in China 2025 (MIC 2025) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 2019 ความเชื่อมโยงในรูปของโอกาสทางการค้าที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MIC 2025) ของจีน เอื้อต่อเหล่าผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ ไทย อย่างไรบ้าง ต้องไปดูกัน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในมุมมองของผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ที่สอดคล้องกับ(การ)เมืองไทย

ช่วงรอยต่อทางการเมืองไทย ในช่วงเวลาเดียวกับช่วงรอบต่อของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทางแยกที่สำคัญของประเทศ ที่หากก้าวข้ามไปได้ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในภูมิภาค

MOST POPULAR

Hot News