Monday, August 19, 2019

Tag: ประชุมรับฟังความคิดเห็น

เปิดใจฟัง ‘ผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา’ จากมุมมองภาคประชาชน จุดประเด็นพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ สู่ความยั่งยืน

อัปเดตการรับฟังความคิดเห็นผังเมืองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัด และที่ดินริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง

ผังเมือง ‘อีอีซี’ ภารกิจ ‘เข็นครกขึ้นภูเขา’

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ ผังเมืองอีอีซี (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เต็มไปด้วยสีสันแห่งความคิดเห็นอย่างยิ่ง

MOST POPULAR

Hot News