Tuesday, August 20, 2019

Tag: ai ประเทศไทย

ประเทศไทยจะไปทิศใดเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ AI เต็มตัว

บนเวทีสัมมนา "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ฉายภาพให้เห็นว่าวันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกขณะ ด้วยหลักการทำงานพื้นฐาน 4 ข้อ คือ ระบบเซ็นเซอร์ (Sensors), ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI/Deep Learning) และการประมวลผลและเก็บข้อมูล (Cloud Computing) เพียงเท่านี้ AI ก็สามารถพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนมีความสามารถทัดเทียมหรือล้ำหน้ามนุษย์ไปแล้ว

MOST POPULAR

Hot News