Wednesday, November 21, 2018

Tag: DeepEye

แอปพลิเคชัน DeepEye ตรวจเบาหวานขึ้นตาได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

'Deepeye' อีกพัฒนาการด้านการแพทย์ที่ใช้แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตา และผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมเบื้องต้น

MOST POPULAR

Hot News