Friday, July 19, 2019

Tag: East-West Economic Corridor

เส้นทางการค้า เปลี่ยนโลก ทุกเส้นทางผ่านสถานีประเทศไทย

สังคมไทยกำลังอยู่ในสภาวะวิตกกั งวลอีกครั้ง! จากนาฬิกาโรดแมบเลือกตั้งที่จ่ อใกล้เข้ามาทุกขณะ ปฏิกิริยาการปรับตัวทางการเมื องข้างหน้า ทำให้แต่ละกลุ่มความคิ ดออกอาการกระวนกระวายพอควร! กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ มความคิดประชาธิปไตย ต้องการให้ถึงวันเลือกตั้งเร็ วที่สุด! ขณะที่กลุ่มขั้วตรงข้าม ที่เห็นความกำมะลอของประชาธิ ปไตยไทยและพฤติกรรมการเมืองหื่ นหิว ยังคงอยากจะยืดเวลาการเลือกตั้ งออกไปให้นานที่สุด! ต้องการเผื่อเวลาสำหรับให้ เศรษฐกิจฟื้นตัว ทำให้สังคมนิ่งลงกว่านี้ และต้องการเห็นรูปธรรมของการปฏิ รูปบ้านเมืองที่ชัดขึ้นในระดั บที่น่าพึงพอใจก่อน!

MOST POPULAR

Hot News