Wednesday, July 24, 2019

Tag: Education equity

‘การศึกษา’ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งผลิตบุคลากรป้อน ‘10 S-curve’ ดีต่อประเทศจริงหรือ?

การสอนที่พึ่งพาครูและตำรายุคเก่ากำลังถูกเบียดขับด้วย 'เทคโนโลยีดิจิทัล' แสดงว่า โลกแวดล้อมส่งสัญญาณชัดแล้วว่า 'การศึกษา' ต้องปรับตัวไปกับ 'โลกดิจิทัล' และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับ '10-S-curve'

Blended Learning ชั่วโมงนี้ดีที่สุด เหมาะสุดสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในยุคดิจิทัล

หลักใหญ่ใจความของ Blended Learning คือการค้นหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องคำนึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย

MOST POPULAR

Hot News