Friday, May 24, 2019

Tag: Industry 4.0

6 ข้อสรุปที่ต้องรู้ จากกระแส ‘อุตสาหกรรม 4.0’ เพื่อรู้เท่าทันและเพิ่มโอกาสอยู่รอด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง จนถึงตอนนี้...โลกศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนค่อนโลกเป็นยุค 'อุตสาหกรรม 4.0' มีอะไรมากมายที่ต้องเผชิญ แล้วเราปรับตัวเพื่อก้าวให้ทัน 'ความเปลี่ยนแปลงอันความท้าทาย' แล้วหรือยัง?

เด็กไทยไฮเทคแน่ ‘มิตซู-ม.บูรพา’ จับมือกับ EEC HDC ตั้ง ‘Automation Park’ นำร่องหลักสูตร e-Factory

เตรียมผุด 'Automation Park' พื้นที่นำร่องหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 โดย 3 ภาคส่วน EEC HDC, มหาวิทยาลัยบูรพา และ Mitsubishi Electric

MOST POPULAR

Hot News