Saturday, May 30, 2020

Tag: OKRs

OKRs ตัวชี้วัดใหม่ จะมาแทน KPI ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้จริงหรือ?

OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results หมายถึง เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์กร โดย OKRs มีขึ้นเพื่อบอกว่า บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยัง

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES