Tuesday, December 11, 2018

Tag: one stop service

แง่คิด – มุมมอง – ข้อเท็จจริง ในการพัฒนา EEC เมกะโปรเจกต์เปลี่ยนประเทศ!!!

การพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนผ่านระดับเมกะโปรเจกต์ เป็นเรื่องที่สาธารณชนจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศที่มีขีดจำกัดด้านความรู้ การศึกษา การมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาของการปรับตัวให้เท่าทันโลก!

MOST POPULAR

Hot News