Thursday, July 18, 2019

Tag: Ranking

ความแข็งแกร่งของ ประเทศไทย ประเทศที่เป็นของคนไทยทุกคน

ประเทศไทย มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก เป็นตลาดที่มีกำลังซื้ออันดับที่ 24 ดังนั้น อียูและอเมริกาจืงกระตือรือร้นที่จะมาขอทำเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า Free Trade Area

ปรบมือรัวๆ ให้สุดยอด ‘เมืองอัจฉริยะ’ ประจำปี 2018

มีการประเมินกันว่าภายในปี 2025 จะมี 26 เมืองทั่วโลกที่กลายเป็น เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ส่วนเรื่องมูลค่าตลาดของเมืองอัจฉริยะนั้น Grand View Research, Inc. ประเมินไว้ว่าจะสูงถึง 2.57 ล้านล้านดอลลาร์! จากที่ปี 2016 มีมูลค่าตลาดรวม 563.36 แสนล้านดอลลาร์

MOST POPULAR

Hot News