Friday, September 20, 2019

Tag: Serotonin

ความคิดของเรา ไม่ใช่ของเรา (ตอนจบ)

ในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบว่า Cell จุลินทรีย์ในร่างกายคน มีมากกว่า Cell ที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ และ Cell จุลินทรีย์ยังมีผลต่อสารสื่อประสาท Serotonin อีกด้วย

ความคิดของเรา ไม่ใช่ของเรา (ตอนที่ 2)

ในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบว่า Cell จุลินทรีย์ในร่างกายคน มีมากกว่า Cell ที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ และ Cell จุลินทรีย์ยังมีผลต่อสารสื่อประสาท Serotonin อีกด้วย

MOST POPULAR

Hot News