Wednesday, January 16, 2019

Tag: STEM

เปิดผลวิจัย ‘เพศหญิง’ ออกจาก อาชีพ STEM จำนวนมาก เพราะอะไร

Girls in STEM : Culture is failing both girls and STEM แปลตรงตัวว่า วัฒนธรรมในวงการ STEM ทำร้ายเพศหญิงและวงการ STEM เอง

แค่ ‘สะเต็ม’ คงไม่พอสำหรับโลกยุคใหม่ แล้วศาสตร์ไหนที่เราต้องรู้เพิ่ม?

STEM (สะเต็ม) หมายถึง องค์ความรู้และวิชาการของศาสตร์ทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

MOST POPULAR

Hot News