Tuesday, March 26, 2019

Tag: STEM

LEGO 5.0 เมื่อ “ของเล่น” ยกระดับสู่ “วัฒนธรรม” (ตอนที่ 3)

จากที่ LEGO วาง Brand Position ว่าเป็น “ของเล่นสำหรับเด็กแบบกว้างๆ” หรือ “แบบเดิมๆ” แต่ตอนนี้ LEGO พัฒนาตนเองขึ้นสู่การเป็น "LEGO Education"

เปิดผลวิจัย ‘เพศหญิง’ ออกจาก อาชีพ STEM จำนวนมาก เพราะอะไร

Girls in STEM : Culture is failing both girls and STEM แปลตรงตัวว่า วัฒนธรรมในวงการ STEM ทำร้ายเพศหญิงและวงการ STEM เอง

แค่ ‘สะเต็ม’ คงไม่พอสำหรับโลกยุคใหม่ แล้วศาสตร์ไหนที่เราต้องรู้เพิ่ม?

STEM (สะเต็ม) หมายถึง องค์ความรู้และวิชาการของศาสตร์ทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

เมื่อ ‘เทคโนโลยี’ พลิกการศึกษา ทางรอดของมหาวิทยาลัย STEM คืออะไร ?

ในวันที่คนในโลกต้องก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ มารู้ตัวอีกที ก็มีคนมาบอกแล้วว่าเราอยู่ในยุคดิจิทัล หรือในมุมประเทศไทยเอง ที่ไม่ว่าคนหรือบริบทอื่นๆจะพร้อมหรือไม่ เราก็ได้ชื่อว่าอยู่ในประเทศที่มีถนนทุกสายมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลังจากรู้ตัวเช่นนี้แล้ว เราก็ได้รับรู้ว่าเกิดความท้าทายขึ้นมาอีกมากมาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่สร้างผลกระทบรุนแรงมากในหลายวงการ หนึ่งในนั้นคือ แวดวงการศึกษา

MOST POPULAR

Hot News